Pensioenregeling

Op grond van nieuwe regelgeving , zoals het nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK), de verlaging van het Witteveen kader (opbouwpercentage en maximering tot 100.000 Euro) en de nieuwe pensioencommunicatie wet zullen pensioenregelingen en de uitvoering worden aangepast. Daarnaast kunnen zaken als longevity en solidariteit nu of later ook tot forse aanpassingen leiden.

Regelgeving moet verwerkt worden en deelnemers en werkgevers moeten tijdig geïnformeerd worden over de wijzigingen en gevolgen. Ook als sociale partners de pensioenovereenkomst niet willen wijzigen, dient de regeling toch aangepast te worden aan de nieuwe regelgeving. Voortgang is belangrijk en focus is nodig om de bedrijfsvoering niet te laten stagneren. Niet iedereen heeft hier voldoende capaciteit voor, maar de winkel moet wel open blijven. Tijdelijke ondersteuning kan helpen.

Achtergrond

Een pensioenovereenkomst is onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Veel werkgevers en ook de sociale partners staan niet te wachten op ingrepen in de pensioenovereenkomst. In dat geval wordt impliciet het nominale contract gehandhaafd. Er staat immers ook druk op (de betaalbaarheid van) het pensioenstelsel. De pensioenregeling dient in ieder geval aangepast te worden aan de nieuwe regelgeving. Besluiten van sociale partners op dit vlak moeten daarom worden beoordeeld op de regelgeving en de evenwichtigheid voor alle belanghebbenden.

Voordat een aangepaste regeling ingevoerd kan worden moet een aantal vragen worden beantwoord.

 • wordt een nominale of reële ambitie nagestreefd en waar ligt welk risico
 • moeten en kunnen oude rechten in het nieuwe contract worden ingevaren
 • wat betekent dit voor de polisadministratie en het vermogensbeheer
 • hoe kan draagvlak worden gecreëerd en een transitie zonder haperingen worden gerealiseerd

Aandachtspunten

Om tijdig een nieuwe regeling in te kunnen voeren spelen voorts een aantal aandachtspunten

 • tijdigheid: wanneer is de regeling bekend en is er voldoende tijd voor inregelen en verwerking
 • capaciteit en expertise: zijn er voldoende deskundige mensen om een en ander te verwerken
 • bedrijfsvoering: stagneert de bedrijfsvoering niet, de winkel moet immers open blijven
 • omvang: kunnen aan alle prioriteiten tegelijk voldoende aandacht worden gegeven
 • draagvlak: hoe worden negatieve energie en onzekerheden tijdens de transitie voorkomen
 • risico: de pensioenregeling is aanleiding om het gehele arbeidsvoorwaardenpakket te herijken

Ons aanbod

Met deskundige capaciteit, gerichte tools en een resultaatverplichting begeleiden wij u bij de invoering en communicatie. Wij werken samen met gespecialiseerde partners op het gebied conversieprogrammatuur, analyse- en communicatietools en monitoring. Dit biedt u zekerheid. U kiest zelf wat u het beste past.

A.   Een integrale aanpak met de volgende resultaten:

 • de nieuwe regeling is in de administratie ingevoerd
 • beleggingsbeleid is getoetst en zo nodig aangepast (pensioenfondsen)
 • indien nodig heeft controle plaatsgevonden op vervuilde data en is de data verrijkt
 • besturing, SLA’s en rapportages zijn ingeregeld
 • de communicatie van nieuwe regeling naar werkgevers en werknemers is duidelijk
 • er is focus en voortgang zonder dat bedrijfsvoering er onnodig onder leidt

B.   Een second opinion op het huidige transitieproject, met als resultaat:

 • inzicht in de kwaliteit en voortgang van het project
 • inzicht in de risico’s en beheersmaatregelen
 • indien nodig aanscherping van het project en het projectmanagement
 • besturing, SLA’s en rapportages waar nodig aangescherpt en afgestemd

Wat kunt u verwachten

Wij bieden u een uitgewerkte integrale modulaire aanpak. U bepaalt of u voor het gehele traject ondersteuning wilt of voor enkele onderdelen. De aanpak bestaat uit:

 1. Analyse pensioenregeling en consequenties mbt bestaande regeling/administratie/kapitalisatie
 2. Plan van aanpak met benodigde activiteiten, capaciteit en planning en resultaatverplichtingen
 3. Uitwerking nieuwe pensioenregeling en pensioenreglement
 4. Inrichten beleggingsbeleid obv ALM, ABTN (alleen igv pensioenfondsen) en financieel crisisplan
 5. Besturing, risico’s en beheersmaatregelen, SLA’s en rapportages
 6. Aanpassen administratie en conversie van oud naar nieuw met eventueel invaren oude rechten
 7. Duidelijke communicatie en uitleg naar werkgevers en werknemers

Kernactiviteiten

Samen met onze netwerkpartners kunnen wij voorzien in de volgende activiteiten. Aan u de keuze.

 • programma/projectmanagement
 • actuariële analyses
 • programmeren en testen
 • converteren (geautomatiseerd)
 • communicatie (duidelijke en begrijpend)